ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Trang chủ / ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường của Công ty, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin đã tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại phiên họp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành Công ty đã trình bày các Báo cáo, Quy chế hoạt động, Điều lệ sửa đổi... và  đặc biệt là đề án phát triển Công ty trong thời gian tới đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Phiên họp đã diễn ra trên tinh thần xây dựng, đóng góp những ý kiến nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã thành công tốt đẹp.